Śledź nas na:Pojecie, zakres i struktura prawa finansów publicznych - pytania i odpowiedzi

1.Co rozumie się pod pojęciem „finanse publiczne"?

Są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne.

2.Wskaż na różnicę miedzy finansami publicznymi a finansami prywatnymi.

Finanse publiczne a finanse prywatne

-finanse publiczne są tworzone na podstawie władztwa finansowego podmiotu publicznego

-to metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi, właściwe trybowi politycznemu i procedurą administracyjną a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi

-skierowane są na realizację interesu publicznego, zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizację zysków

-podstawowym dążeniem publicznej działalności finansowej powinno być utrzymanie równowagi finansowej w skali państwa oraz wartości pieniądza krajowego

-rozmiarami swoimi w skali kraju przewyższa z zasady zasoby i środki podmiotów prywatnych

-wielkość i struktura publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władze publiczną.

3.Struktura sektora finansów publicznych.

Jednostkami sektora finansów publicznych są:

I

a. Organy władzy

b. organy adm. Rządowej

c. organy kontroli państwowej i ochrony prawa

d. sądy i trybunały

II

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki

III

- jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze

- państwowe i samorządowe fundusze celowe

-państwowe szkoły wyższe

- jednostki badawczorozwojowe

- samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- państwowe i samorządowe instytucje kultury

- ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze

- NFZ, PAN i tworzone przez nie jednostki organizacyjne

- inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Części sektora finansów publicznych

1 rządowy

2 samorządowy

3 ubezpieczeniowyZobacz także