Śledź nas na:Źródło prawa finansów publicznych

1.Scharakteryzuj źródła prawa finansów publicznych.

Źródłami prawa finansów publicznych są:

-konstytucja

-ustawa

-rat. Umowy międzynarodowe

-rozporządzenia

-przepisy UE

Cechami źródeł prawa finansów publicznych są:

-brak kodyfikacji

- rozbudowana regulacja prawna obejmująca wiele rozproszonych, różnej rangi aktów prawnych

- częste zmiany aktów prawnych o zróżnicowanym charakterze

- występowanie systemu delegacji dla RM, ministra finansów, odesłań do aktów niższego rzędu bez merytorycznych rozstrzygnięć

- zmienny zakres przedmiotowy

- coraz większa jednolitość regulacji prawnych dla poszczególnych podmiotów własności o odmiennym statusie prawa

2.Omów regulacje finansów publicznych Konstytucji RP.

Art. 84 Konstytucji stanowi, że każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężaru świadczeń publicznych.

Ustawowa regulacja polityki finansowej państwa w rozdziale 10:

- ustawa budżetowa

- o prowizorium budżetowym

- zasady i tryb opracowywania ustawy budżetowej

- tryby i zasady wykonywania ustawy budżetowej

Regulacja konstytucyjna dotyczy kwestii budżetowej wyłączności inicjatywy ustawodawczej. Należy ona wyłącznie do rządu:

- projekt ustawy budżetowej

- projekt ustawy o prowizorium budżetowym

- projekt ustawy o zaciąganiu długu publicznego

- projekt ustawy o udzielaniu gwarancji finansowej przez państwo

- projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej

Postanowienia Konstytucji dotyczącej procedury budżetowej.

NBP prowadzi emisje pieniądza, ustala i realizuje politykę pieniężną, odpowiada za wartości pieniądza, określa organy NBP:

-Prezes (zasady powoływania i wymogi)

- skład i wymagania Rady Polityki Pieniężnej

-wymóg uregulowania zasad organizacji NBPZobacz także