Śledź nas na:System budżetowy państwa

1) Pojęcie i zakres oraz źródła prawa budżetowego

Przepisy prawne zaliczane do prawa budżetowego

  • zawierają normatywne definicje budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • wskazują na podstawowe zasady budżetowe
  • normują proces tworzenia, wykonywania i kontroli budżetu państwa i budżetów jst
  • odnoszą się do rachunkowości i sprawozdawczości oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej

Źródła prawa

1. Konstytucja

-właściwość ustawy budżetowej dla dochodów, wydatków państwa

-możliwość stosowania prowizorium budżetowego

-wyłączność inicjatywy ustawodawczej dla RM

-elementy procedury uchwalania budżetu oraz kontrola wykonania budżetu z kwestią absolutorium włącznie

2. wśród ustaw stanowiących źródło prawa budżetowego wymienić należy:

-ustawa o finansach publicznych

-ustawy ustrojowe dotyczące jednostek samorządu terytorialnego

-ustawa o radzie ministrów

-ustawy o organach kontroli państwowej

-ustawy o TK i TS

-ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

2) Historyczny rozwój instytucji budżetu

 

Budżet jest to podstawowy plan finansowy państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mający charakter dyrektywy i obejmujący dochody oraz wydatki o charakterze bezzwrotnym. Uchwalany przez parlament na okres przyszły, zwykle roczny

 

Podstawowy charakter budżetu jako planu finansowego państwa wyraża się w tym, że obejmuje on swym zakresem zasadniczą część dochodów i wydatków państwa lub j.s.t.

 

Dyrektywny charakter budżetu państwa jako planu wyraża się w tym, że budżet w sensie prawnym stanowi wiążące polecenie parlamentu skierowane do rządu oraz poszczególnych ministrów z osobna którego treścią jest zgromadzenie wskazanych w budżecie kwot dochodów oraz wydatkowanie środków na określone w budżecie cele

 

Rodzaje budżetów

-budżet państwa obejmuje dochody i wydatki organów i instytucji państwowych

-budżet j.s.t.

-budżet federacji np. w USA

 

BUDŻET ZWYCZAJNY I NADZWYCZAJNY

-zwyczajny obejmuje dochody i wydatki przewidywane zgodnie ze stanem prawodawstwa, sytuacją gospodarczą państwa i kierunkami działania jej władz.

-nadzwyczajny dotyczy zazwyczaj wydatków których niezbędność ujawnia się już w trakcie roku budżetowego a dla których pokrycia planuje się dodatkowe dochody (np., z nowych podatków)Zobacz także