Śledź nas na:Pojęcie, zakres i struktura prawa finansów publicznych

Finanse - środki pieniężne i posługiwanie się nimi

  1. formy i metody posługiwania się pieniądzem na cele publiczne
  2. zjawiska i procesy pieniężne
  3. pieniężna formuła podziału dochodu narodowego

Finanse publiczne są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne

Finanse publiczne a finanse prywatne

+publiczne

-są tworzone na podstawie władztwa finansowego podmiotu publicznego

-to metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi, właściwe trybowi politycznemu i procedury administracyjne a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi

-skierowane są na realizację interesu publicznego, zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizację zysków

-podstawowym dążeniem publicznej działalności finansowej powinno być utrzymanie równowagi finansowej w skali państwa oraz wartości pieniądza krajowego

-rozmiarami swoimi w skali kraju przewyższa z zasady zasoby i środki podmiotów prywatnych

-wielkość i struktura publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władze publiczną

CECHY FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. przynajmniej jeden z podmiotów w stosunkach finansowych z zakresu finansów publicznych jest zaliczany do podmiotów prawa finansowego

2. stosunki finansowe należące do finansów publicznych oparte są na zasadzie władztwa i podporządkowania

3. stosunki zaliczane do finansów publicznych związane są z realizacją interesu publicznego nie zaś indywidualnego

4. finanse publiczne charakteryzuje relatywnie wysoki stopień reglamentacji prawnej

5. finanse publiczne mogą mieć charakter scentralizowany(państwo) jak i zdecentralizowany ( organy administracji terenowe)

SYSTEM FIANSÓW PUBLICZNYCH określa się jako ogół zasad i instytucji stanowiących podstawę

Dokonywania publicznych operacji finansowych

SYSTEM PRAWA FINANSOWEGO to zasady oraz instytucje utworzone i funkcjonujące na zasadzie obowiązującego w danym państwie i w danym czasie prawa finansowego.

Instytucję finansowo-prawną tworzy taki zespół norm prawnych, który realizuje określoną funkcję wobec finansów tj. wpływa na przebieg zjawisk finansowych (podatki, opłaty stypendia)

Instytucja finansowa jest to jednostka organizacyjna, której podstawową funkcją jest operowanie zasobami pieniężnymi (gromadzenie i wydawanie)

 

METODY DZIAŁANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. stanowienie norm prawnych regulujących stosunki finansowe

-państwo tak musi kształtować stosunki finansowe, aby mogło zgromadzić środki finansowe w ilości niezbędnej do realizacji swoich celów a zwłaszcza do utrzymania własnego aparatu

-państwo stara się za pomocą regulacji prawnej, w której samo nie uczestniczy utrzymać minimum porządku finansowego. Ma to zabezpieczyć stosunki finansowe przed zakłóceniami.

2. aktywne uczestnictwo w stosunkach finansowych

 Zobacz także