Śledź nas na:Zasady Budżetowe

Zasady budżetowe: powszechności, jedności formalnej, jedności materialnej, szczegółowości, równowagi budżetowej.

 

 • powszechności -wszelkie przejawy działalności państwa znajdują wyraz w dochodach i wydatkach budżetowych

 • jedności formalnej- budżet państwa sporządzony w formie jednego dokumentu

 • jedności materialnej -całość dochodów państwa przeznaczona na pokrycie całości wydatków

 • szczegółowości -dochody i wydatki klasyfikowane są wg grup rodzajowych

 • równowagi budżetowej wydatki dostosowane do dochodów

Zasady gospodarki finansowej:

 1. pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem

 2. ustalanie pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa następuje na zasadach i terminach wynikający z obowiązujących przepisów

 3. dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określanych w planie finansowym

 4. wydatki na obsługę długu skarbu państwa są dokonywane przed inymi wydatkami budżetu państwa

 5. wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych

Wydatki publiczne powinny być wykonywane:

 1. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

 2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań

 3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Dochody budżetu państwa:

 1. podatek obrotowy

 2. od towarów i usług

 3. dochodowy od osób fizycznych

 4. od osób prywatnych

 5. dochody nieopodatkowane

 6. dochody z prywatyzacji

Podział wydatków budżetowych wg przedmiotu wydatkowania:

 • na funkcjonowanie państwa jako całości

 • socjalno kulturalne

 • na gospodarkę

 • na obsługę długu państwowego

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetową lub deficyt.

Finanse samorządu terytorialnego to:

 • zasoby i środki samorządu terytorialnego

 • operacje finansowe polegające na gromadzeniu dochodów własnych i wyrównawczych oraz przychodów

 • dokonywanie wydatków oraz rozchodów

Dochody jednostki samorządu terytorialnego:

 • subwencja ogólna

 • dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa - forma wydatku z budżetu państwa na rzecz samorządów o ścisłym przeznaczeniu , na finansowanie konkretnego zadania realizowanego przez samorząd lub inny podmiot.

Finansowanie lub dofinansowanie:

 • zadań z zakresu administracji Rządowej (opieka społeczna, gosp. komunalna, administracja państwowa)

 • zadań własnych samorządów

 • kosztów realizacji inwestycji

Subwencja ogólna - forma transferu z budżetu państwa do budżetów samorządowych o charakterze bezzwrotnym i nieodpłatnym w celu uzupełnienia dochodów własnych budżetów, o którego sposobie wykorzystania decydują samodzielnie organy stanowiące samorządów.

Subwencja ogólna:

 • wyrównawcza

 • równoważąca

 • regionalna

 • oświatowa

 Zobacz także