Śledź nas na:Prawo podatkowe i system podatkowy

  1. Pojęcie prawa podatkowego i jego źródła
  2. Rodzaje dochodów budżetowych
  3. Pojęcie podatku, opłaty i dopłaty
  4. Zasady prawa podatkowego
  5. Elementy konstrukcji podatku
  6. Funkcje podatków
  7. Klasyfikacja podatków

1. Pojęcie prawa podatkowego i jego źródła

Prawo podatkowe obejmuje ogół norm prawnych regulujących:

-podstawy prawne i konstrukcje poszczególnych podstaw.

-zasady powstawania i wygasania oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

-tryb wymiaru, poboru i kontroli podatków

-organy podatkowe i inne podmioty zobowiązane do wymiaru, poboru i egzekucji podatków.

-odpowiedzialność związana z unikaniem, uchylaniem się i odrzucaniem podatków

Normy w ramach prawa podatkowego

-prawo materialne -określa konstrukcje podatków, zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność podatkową.

-prawo proceduralne -postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa, egzekucja świadczeń podatkowych

-prawo ustrojowe -organizacja aparatu podatkowego, określenie innych podmiotów wykonujących niektóre zadania organów podatkowych

-prawo karne podatkowe

Źródła prawa podatkowego mają charakter krajowy i międzynarodowy.

KONSTYTUCJA -zasadą jest że konstytucje normują co najmniej prawo parlamentu do stanowienia w drodze ustawy podatków i innych ciężarów publicznych

Z tworzeniem prawa podatkowego wiążą się następujące wymogi konstytucyjne

-podatki i inne daniny publiczne mogą być nakładane przez sejm tylko w drodze ustawy

-ustawa podatkowa powinna określać pełną konstrukcję prawną podatku(podmiot, przedmiot, stawki itd.)

Organom wykonawczym pozostaje możliwość regulowania zagadnień nie wymienionych powyżej a więc praktycznie kwestie związane z techniką obliczania i poboru podatków

-konstytucja ogranicza możliwość stosowania aktów wykonawczych w prawie podatkowym do rozporządzeń oraz stawia wymogi jakim powinna odpowiadać ustawa udzielająca upoważnienia do wydania rozporządzenia.

USTAWY ZWYKŁE

-odnoszą się do poszczególnych podatków i regulują kto, od czego, w jakiej wysokości ma płacić podatek a czasem określają także w jaki sposób oraz w jakim czasie ma to czynić

-jest kilka ustaw które normują prawne kompleksy zagadnień podatkowych i przez to mogą być traktowane jako częściowe kodyfikacje przepisów prawa podatkowego

-ordynacja podatkowa -normuje część zagadnień ustrojowych prawa podatkowego i ich

Właściwości

-ustawa z 1991 o kontroli skarbowej

-ustawa z 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

-kodeks karny skarbowy

Umowy i konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę

Prawo organizacji międzynarodowych których członkiem jest Polska

-sprawy unikania podwójnego opodatkowania

-umowy w sprawie wzajemnego popierania inwestycjiZobacz także