Śledź nas na:Banki

1) Prawo bankowe -przepisy prawne dotyczące ustroju, kompetencji, trybu działania banku powołanych do prowadzenia operacji pieniężnych oraz działalności kredytowej

Publiczne prawo bankowe do którego zalicza się normy prawne dotyczące funkcji, zasad i zadań banku centralnego, jego pozycji wobec organów państwa i banków komercyjnych.

Prywatne prawo bankowe które normuje stosunki umowne między bankiem i jego klientami oraz niektóre czynności bankowe kształtowane w formie umownej.

2) Bank to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym

-posiada osobowość prawną

-tworzony zgodnie z przepisami ustaw

Czynności bankowe

-przyjmowanie wkładów

-udzielanie kredytów

-przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

-inne czynności

Instytucje parabankowe

-kasy oszczędnościowe

-kasy zapomogowe

Uprawnienia banku

-w celu zabezpieczenia swych wierzytelności bank może zażądać zabezpieczenia przewidzianego prawem oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym

-banki korzystają z ulgowych stawek oraz zwolnień z opłat sądowych w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.

-dokumenty bankowe związane z dokonywaniem czynności bankowych mają moc prawna dokumentów urzędniczych

-bank na podstawie własnych ksiąg i innych dokumentów świadczących o dokonanej czynności bankowej mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne

-uprawnieniem banków jest także wydawanie wiążących strony umów lub czynności bankowych, regulaminów oraz ogólnych warunków umów

Rodzaje banków

Ze względu na zadania

-centralny bank państwa jako bank emisyjny

-bankowość komercyjna a w jej ramach

-banki kredytowe i depozytowe

-banki inwestycyjne

-banki oszczędnościowe i lokacyjne

-banki hipoteczne

-banki specjalne

Według kryterium własności kapitału

-państwowe

-komunalne

-spółdzielcze

-prywatne

-zagraniczne

-międzynarodowe

-o kapitale mieszanym

Ze względu na formę prawną

-państwowe

-spółki akcyjne

-spółdzielnieZobacz także