Śledź nas na:System budżetowy państwa - pytania i odpowiedzi

1.Wyjaśnij cechy budżetu.

Cechy budżetu:
• Jest podstawą do zarządzania działalnością operacyjną państwa
• Rozporządzanie wydatków i wpływów pewnych kategorii-poszczególnych jednostek realizujących wpływy i wydatki.

2. Na czym polega zasada roczności budżetu.

Realizacja budżetu w ramach jednego roku (365 lub 366 dni). W Polsce od stycznia do grudnia.

3. Wymień i omów zasady prawa budżetowego.

1. zasada zupełności budżetu- postulat aby budżet obejmował wszystkie dochody i wydatki państwa

2. zasada jedności budżetu- postulat ujęcia całości dochodów i wydatków

3. zasada szczegółowości budżetu- postulat aby budżet uchwalony był nie tylko w globalnych kwotach dochodów i wydatków ale aby dochody te wydatki ukazane były w układzie analitycznym pozwalającym na ustalenie przewidywanej wydajności poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków i proporcji wydatków budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa to prawnie określone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet państwa składa się z części odpowiadających zasadniczo organom władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej.

Poszczególnymi częściami dysponują:

-kierownicy organów

-właściwi ministrowie

-kierownicy urzędów centralnych

-wojewodowie

Nazywa się ich dysponentami części budżetowych. Części dzieli się na działy a te z kolei na rozdziały a następnie na paragrafy.

4. zasada jawności budżetu- w otwartości obrad parlamentu nad projektem budżetu, publikowanie ustawy budżetowej, popularyzowanie jej treści w środkach masowego przekazu.

5. zasada jasności(przejrzystości) wyraża się w potrzebie takiego klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków aby dawał obraz podstawowych kierunków gospodarki finansowej państwa

6. zasada roczności budżetu- konstytucyjna zasada roczności budżetu

-istnieje nakaz corocznego opracowywania i uchwalania ustawy budżetowej

-ustawy budżetowej nie można uchwalić na okres krótszy ani dłuższy od roku kalendarzowego którego dotyczy rok budżetowy

-ustawa budżetowa obowiązuje zawsze od pierwszego stycznia danego roku budżetowego niezależnie od tego kiedy została uchwalona i ogłoszona oraz niezależnie od tego czy jej uchwalenie nie było poprzedzone zastosowaniem instytucji prowizorium budżetowego

-ustawa budżetowa obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia danego roku i nie wymaga oznaczenia faktu swej derogacji

-wejście w życie, obowiązywanie i derogacja ustawy budżetowej na dany rok są niezależne od upływu kadencji i zmiany organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w państwie

-ustawa budżetowa nie może być uchylona, można ją natomiast nowelizować w toku jej wykonywania

-upływ roku budżetowego którego dotyczy ustawa budżetowa nie stanowi przeszkody dla podjęcia czynności dotyczących kontroli i oceny jej wykonania oraz uruchomienia związanych z tym reguł odpowiedzialności

7. zasada równowagi budżetowej- postulat zachowania odpowiednich relacji pomiędzy ogólną kwotą dochodów i wydatków budżetowych

Równowaga budżetowa oznacza pełne pokrycie wydatków budżetowych dochodami budżetowymi a także nadwyżką dochodów nad wydatkami. (art216 ust5 konstytucji RP )

8. zasada uprzedniości budżetu- wymaga ona aby budżet był uchwalony przed początkiem roku budżetowego, który ma obowiązywaćZobacz także