Śledź nas na:Prawo finansowe wydatków publicznych

DOCHÓD

 1. dochody podatkowe
 2. dochody niepodatkowe
 • dywidenda
 • zysk NBP
 • cło
 • dochód jednostek budżetowych
 • pozostałe dochody niepodatkowe
 • wpłaty gmin
 • opłata restrukturyzacyjna
 1. dochody zagraniczne
 2. wpłaty z UE

Tezy:

1) Ekonomiczna i prawna natura wydatków publicznych

Z ekonomicznego punktu widzenia sens wydatków publicznych polega na tym, że w ich wyniku następuje wykorzystanie części produktu krajowego brutto na cele związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społecznych oraz cele wyznaczone w polityce społecznej i gospodarczej państwa

Pod względem prawnym wydatki publiczne odzwierciedlają realizację funkcji, celów i zadań władzy publicznej wynikających z przepisów prawa i programów polityki oraz planów finansowych i programu polityki finansowej.

-wydatki prawnie zdeterminowane

-wydatki elastyczne

 

KLASYFIKACJA WYDATKÓW PUBLICZNYCH opiera się na licznych kryteriach

1. cele wydatków

-socjalne

-kulturalne

-edukacyjne

-zdrowotne

-gospodarcze

-administracyjne

-obronności i bezpieczeństwa

-ochrony środowiska

-obsługa długu publicznego

2. ze względu na przeznaczenie przedmiotowe wydatków

-inwestycyjne

-bieżące

 

3. przeznaczenie podmiotowe wydatków

-osobowe

-rzeczowe

-krajowe

-zagraniczne

4. charakter ekonomiczny

-odpłatne

-nieodpłatne

-nabywcze

-redystrybucyjne

-odszkodowawcze

5. tytuł prawny

-publiczne

-prawne

6. forma prawna

-płace

-zasiłki

-renty

-emerytury

-stypendia

-odszkodowania

-dotacje

-subwencje

-zapłata za roboty, dostawy, usługi

7. czas i wysokość

-stałe i zmienne

-sztywne

-zmienne

8. organizacja wypłaty

-budżetowe i pozabudżetowe

-państwowe i samorządowe

(art. 97 u.o.f.p.)Zobacz także