Śledź nas na:

Finanse publiczne - Artykuły

  • liczba prac:

Zasady Budżetowe

Zasady budżetowe: powszechności, jedności formalnej, jedności materialnej, szczegółowości, równowagi budżetowej.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Od 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawowany do końca 2007 roku przez KNB, przejęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - organ administracji państwowej, nadzorujący cały rynek finansowy w Polsce.

Podatki w średniowieczu

W średniowieczu istniało wiele rodzajów podatków. Miały one jednak niewielkie znaczenie, ponieważ dochody władcy pochodziły przeważnie z posiadłości ziemskich, przywilejów monarszych i ceł. Możemy wyróżnić następujące rodzaje średniowiecznych podatków:

Wydatki publiczne - pytania i odpowiedzi

1. Przedstaw klasyfikacje wydatków publicznych . W teorii i w praktyce występuje wiele klasyfikacji wydatków publicznych. Do klasycznych podziałów należy wyodrębnienie wydatków ze względu na ich przeznaczenie na cele bieżące lub średnio- i długookresowe.

System budżetowy państwa - pytania i odpowiedzi

1.Wyjaśnij cechy budżetu . Cechy budżetu: • Jest podstawą do zarządzania działalnością operacyjną państwa • Rozporządzanie wydatków i wpływów pewnych kategorii-poszczególnych jednostek realizujących wpływy i wydatki.

Finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

1. Przedstaw klasyfikacje jednostek sektora finansów publicznych. Wyróznia się: Jednostki sektora finansów publicznych działające w sferze nauki,edukacji i kultury(PAN i jej instytuty,,państwowe szkoly wyższe,jednostki badawczo rozwojowe ,instytucje kultury) Jednostki działające w sferze ochrony zdrowia (publiczne zakłady opieki zdrowotnej) Jednostki działające w sferze administracji publicznej i gospodarki (agencje rządowe ,fundacje prawa publicznego)

Polityka finansowa - pytania i odpowiedzi

1.Wyjaśnij pojęcie polityki finansowej. Świadoma i celowa działalność osób i instytucji polegająca na ustaleniu i realizacji określonych celów za pomocą środków finansowych. Pełni rolę służebną wobec polityki społeczno-gospodarczej. Znaczenie jej jest tym większe im większy jest zakres gospodarki rynkowej oraz finansów publicznych.