Śledź nas na:Źródło prawa finansów publicznych

3.Wymień i omów cechy odpowiedzialności w prawie finansowym.

Odpowiedzialność prawna może mieć dwie postacie:

- odpowiedzialność za zachowanie bezprawne, które jest faktem prawnym powodującym powstanie nowego stosunku prawnego

- odpowiedzialność za naruszenie kompetencji lub obowiązku w istniejącym stosunku prawnym.

Zastosowanie środków odpowiedzialności zmierza do tego by w przypadkach, w których nie można przywrócić naruszonego stosunku prawnego do stanu poprzedniego w ostatecznym rachunku osiągnięty został rezultat przewidywany przy powstawaniu stosunku prawnego i by szkody wyrządzone naruszeniem prawa zostały naprawione przez tego, który je wyrządził.

- funkcja represyjna polega na tym by skłonić uczestnika prawnego do wypełnienia spoczywającego na nim obowiązku lub kompetencji

- funkcja kompensacyjna polega na tym by przyznać osobie uprawnionej kompensatę za niewykonanie lub wadliwe wykonanie obowiązku lub kompetencji

- funkcja prewencyjna polega na tym by wywrzeć tego rodzaju wpływ na zachowanie by prawa były w przyszłości realizowane a obowiązki realizowane.

Odmienne konstrukcje odpowiedzialności prawa podstawowe elementy konstrukcji prawnej każdego rodzaju odpowiedzialności:

- krąg podmiotów, (kto odpowiada?)

- przedmiot, (za co odpowiada)

- podstawy prawnej(przepis prawny)

- postaci i formy(zachowanie bezprawne, czyn niedozwolony, naruszenie kompetencji obowiązku)

- celów, (czemu służy)

- trybu i procedury(karnej, cywilnej, administracyjnej, finansowej)

Opiera się na różnego typu sankcjach podmiotów biernych i podmiotów czynnych pr. Fin - ekonomiczne

-prawne (określone w przepisach prawa finansowego)

Odmienna w stosunku do podmiotów biernych sankcje

Zbieg kilku ustaw określających odpowiedzialności tego samego podmiotu za ten sam czyn.

Występowanie przesłanki umyślności nieumyślności

Nie ma jednolitej jurysdykcji i procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności w pr. Fin.

 Zobacz także